توضیحات محصول

تشخیص فلزات داغ

Hot Metel Detector

 

سنسور تشخیص فلز داغ با بدنه خنک کننده

این سنسور امواج مادون قرمز منتشر شده از مواد داغ مانند شیشه، فولاد، سرامیک، و ... را آشکار کرده و آنرا به سیگنال الکتریکی در خروجی سنسور تبدیل می کند.این سنسورها قابلیت تنظیم میزان حساسیت براي شدت نور مادون قرمز را دارا می باشند و با توجه به اینکه میدان دید نسبتاً باریکی بوسیله ابزار هاي اپتیکی براي آن پیش بینی شده است، بنابراین توانائی بسیار بالائی براي سنسور فراهم شده است که می تواند موقعیت جسم داغ را بصورت دقیق تشخیص دهد .این سنسور از فاصله 1 متر تا 4 متر از جسم با توجه به شدت نور مادون قرمز و دما می تواند نصب شود.